FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Skænderier eller konflikter, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Ca. 27.000 beskæftigede har udfyldt spørgeskemaet ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014’. Her er en gennemgang af resultaterne fra deltagernes besvarelser om skænderier eller konflikter, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen.

Deltagerne har besvaret fire selvstændige spørgsmål om, hvorvidt de inden for de seneste 12 måneder har oplevet/været udsat for skænderier eller konflikter, været udsat for eller vidne til mobning eller udsat for seksuel chikane. 

Hovedkonklusioner

Tidsudvikling

 • 17,5 % i 2014 versus 16,7 % i 2012 svarer, at de har oplevet skænderier eller konflikter på arbejdet mindst en gang om måneden inden for de seneste 12 måneder. Denne udvikling er ikke statistisk signifikant.
 • 11,6 % i 2014 versus 11,8 % i 2012 svarer, at de har været udsat for mobning på arbejdet inden for de seneste 12 måneder. Der er ikke statistisk signifikant forskel på tallene.
 • 27,4 % svarer i 2014, at de har været vidne til mobning på arbejdet inden for de seneste 12 måneder. Her er der tale om et statistisk signifikant fald fra en andel på 28,5 % i 2012.
 • 3,1 % i 2014 versus 2,8 % i 2012 svarer, at de har været udsat for seksuel chikane på arbejdet inden for de seneste 12 måneder. Denne udvikling er ikke statistisk signifikant.

Jobgrupper  

 • Politi og fængselsbetjente adskiller sig fra alle andre jobgrupper ved, at hele 41 % af de ansatte rapporterer, at de har oplevet skænderier eller konflikter på arbejdet mindst en gang om måneden inden for de seneste 12 måneder. Jobgruppen, hvor næst flest rapporterer dette, er militærpersonale (30 %). Generelt er jobgrupper, der bemærker sig inden for dette område, præget af at skulle udvise en form for autoritet eller magtbeføjelse over for andre mennesker samtidig med, at der er en stor berøringsflade med mange mennesker.
 • Inden for ufaglærte og lavt uddannede jobgrupper finder en særligt stor andel, at de er blevet mobbet. 
 • For bevidnelse af mobning ses et lidt bredere overordnet billede. Det ser ud til enten at dreje sig om ufaglærte og/eller jobgrupper med mange direkte borger/klient møder i dagligdagen.
 • Deltagere fra jobgruppen social- og sundhedsassistenter (SOSU’er) er de, der oftest angiver at have oplevet seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder (16 %).

Brancher

 • Branchen slagterier markerer sig i uheldig grad på alle spørgsmålene om skænderier, konflikter og mobning. 
 • Derudover er det typisk brancher præget af direkte relationer med klienter og borgere, hvor flest deltagere rapporterer at have oplevet eller bevidnet skænderier eller konflikter, mobning, eller seksuel chikane på arbejdspladsen. Fx ligger politi, beredskab og fængsler højt inden for skænderier og konflikter, mens brancher præget af en stor andel yngre kvindelige medarbejdere oftest rapporterer seksuel chikane. Døgninstitutioner og hjemmepleje er den branche, hvor den største andel svarer, at de har været udsat for seksuel chikane på arbejdet inden for de seneste 12 måneder.

Alder og køn

 • Mænd oplever oftere end kvinder, at de har haft skænderier eller konflikter på arbejdet mindst på månedsbasis inden for de seneste 12 måneder. 
 • Flere kvinder end mænd svarer, at de er blevet mobbet på arbejdspladsen, og at de har været vidne til mobning på arbejdspladsen. 
 • Andelen der har været vidne til mobning inden for de seneste 12 måneder stiger med alderen.
 • Kvinder svarer hyppigere end mænd, at de er blevet udsat for seksuel chikane på arbejdet inden for de seneste 12 måneder. 
 • Blandt de unge kvinder på 18-29 år findes den største andel, der har været udsat for seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder.

Kort om skænderier eller konflikter, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Når man arbejder med og blandt mennesker, kan risikoen stige for at blive udsat for skænderier og konflikter, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Skænderier og konflikter er handlinger mellem kolleger, ledere og kolleger, klienter, borgere etc., som opfattes negativt af medarbejderen. Mobning og seksuel chikane er handlinger mellem kolleger og mellem ledere og medarbejdere, klienter, borgere etc., der kan opfattes negativt af modtageren.

En generel definition af mobning er, når en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for ubehagelige og/eller nedværdigende handlinger, som han eller hun ikke kan forsvare sig imod. Mobning kan medføre dårlig trivsel, øget sygefravær og helbredsproblemer. På længere sigt kan mobning virke psykisk nedbrydende og i sidste ende invalidere ofrene.

Mobning kan fx opstå som et resultat af almindelige mellemmenneskelige konflikter, der får lov til at eskalere på en arbejdsplads. En anden type af mobning er kendetegnet ved, at offeret er tilfældig udvalgt fx som syndebuk for frustrationer i en arbejdsgruppe eller for en person, der skal demonstrere sin magt. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan bidrage til, at der forekommer mobning på en arbejdsplads.

Det kan fx være:

 • et dårligt socialt klima
 • dårlig kommunikation
 • høj grad af rolleuklarhed og konflikter
 • en uklar, svag eller autoritær ledelse.

Endvidere er organisationens kultur og værdier sandsynligvis en afgørende faktor for, om mobning og negativ adfærd opstår og accepteres.

Seksuel chikane er en form for mobning. Der findes ikke nogen objektive grænser for, hvad der er acceptable omgangsformer, og hvad der er seksuel chikane. Grænsen for seksuel chikane er flydende, fordi opfattelsen kan være forskellig fra person til person og fra arbejdsplads til arbejdsplads. Seksuel chikane defineres som en seksuel handling, som er uønsket og derfor ubehagelig.

Spørgsmål om skænderier eller konflikter, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

I ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014’ indgik et spørgsmål med fire underspørgsmål om skænderier eller konflikter, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Det lød:

 • Har du inden for de seneste 12 måneder… 
 • haft skænderier eller konflikter med nogen på din arbejdsplads?
 • været udsat for mobning på din arbejdsplads (dvs., når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende)?
 • været vidne til, at nogen på din arbejdsplads har været udsat for mobning?
 • været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads?

Svarkategorierne til alle fire spørgsmål var ’Nej, aldrig’, ’Ja, sjældnere’, ’Ja, månedligt’, ’Ja, ugentligt’ og ’Ja, dagligt’.

Resultaterne for skænderier og konflikter beror på procenttal for hvor mange deltagere, der månedligt eller oftere har oplevet skænderier eller konflikter. Dvs., deltagere der har svaret ’Ja, månedligt’, Ja, ugentligt’ eller ’Ja, dagligt’ på spørgsmålet.

Resultaterne for mobning, vidne til mobning og seksuel chikane beror på andelen (i pct.) af deltagere i undersøgelsen, der har oplevet hændelsen. Dvs., deltagere der har svaret ’ja, sjældnere’, ’Ja, månedligt’, Ja, ugentligt’ eller ’Ja, dagligt’ inden for hvert spørgsmål.

Resultater om skænderier eller konflikter, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

For alle resultater gælder, at der er taget hensyn til den statistiske usikkerhed.

Den angivne ’statistiske signifikans’ under tidsudviklingen er beregnet ved standardmetoder ud fra de foreliggende tal. Udsagnet bør tolkes med forbehold, da spørgeskemaundersøgelserne er udført på meget store stikprøver, og en lille ændring kan derfor blive statistisk signifikant på 5 % niveau, selvom ændringen er uden praktisk betydning. Det er med andre ord ikke matematisk/statistisk muligt ud fra to målinger alene at afgøre/teste hvilke af de estimerede ændringer, der er bemærkelsesværdigt store set i forhold til de tilfældige udsving, som altid vil være over tid.

For brancher markeret med * gælder det, at resultaterne var ikke klart afvigende fra gennemsnittet, når vi tog højde for statistisk usikkerhed, men da dette kan skyldes et lavt deltagerantal i branchen, er branchen stadig medtaget på listen.

Skænderier eller konflikter

Tidsudvikling

 • 17,5 % af alle deltagerne svarer i 2014, at de har haft skænderier eller konflikter på arbejdet en gang om måneden eller oftere inden for de seneste 12 måneder. I 2012 var dette tal 16,7 %. Denne udvikling er ikke statistisk signifikant.

Jobgrupper

Deltagere fra følgende jobgrupper svarer oftere end gennemsnittet, at de har haft skænderier eller konflikter på arbejdet månedligt eller oftere:

 • Politi og fængselsbetjente
 • Militærpersonale
 • Servicefag i øvrigt*
 • Passagerservicemedarbejdere*
 • Specialpædagoger
 • Pædagoger
 • Ledere.

Se deltagernes svar om skænderier eller konflikter fordelt på jobgrupper.

Brancher

Deltagere fra følgende brancher svarer oftere end gennemsnittet, at de har haft skænderier eller konflikter på arbejdet månedligt eller oftere:

 • Politi, beredskab og fængsler
 • Tekstil og papir*
 • Nærings- og nydelsesmidler
 • Slagterier*
 • Anlægsarbejde*

Se deltagernes svar om skænderier eller konflikter fordelt på branchegrupper.

Alder og køn

 • Mænd mellem 35 og 44 år svarer hyppigere end de 45-64-årige mænd, at de har haft skænderier eller konflikter på arbejdspladsen på månedsbasis eller oftere.
 • De 25-44-årige kvinder rapporter hyppigere end de 45-64-årige kvinder, at de har haft skænderier eller konflikter på arbejdspladsen på månedsbasis eller oftere. 
 • Mænd oplever oftere end kvinder at have skænderier eller konflikter mindst månedligt på arbejdspladsen.

Se deltagernes svar om skænderier eller konflikter fordelt på alder og køn.

Mobning

Tidsudvikling

 • 11,6 % i 2014 versus 11,8 % i 2012 svarer, at de har været udsat for mobning på arbejdet inden for de seneste 12 måneder. Denne udvikling er ikke statistisk signifikant.
 • 27,4 % svarer i 2014, at de har været vidne til mobning på arbejdet inden for de seneste 12 måneder. Her er der tale om et statistisk signifikant fald fra en andel på 28,5 % i 2012.

Jobgrupper

I følgende jobgrupper finder en særligt stor andel, at de er blevet mobbet:

 • Nærings- og nydelsesmiddelindustri
 • Portører m.fl.
 • Frisører og kosmetologer*
 • Jord- og betonarbejdere
 • Passagerservicemedarbejdere*
 • Produktionsmedarbejdere
 • SOSU’er.

Inden for følgende jobgrupper har en særlig stor andel af deltagerne været vidne til mobning:

 • Nærings- og nydelsesmiddelindustri
 • Præcisionshåndværkere
 • Politi og fængselsbetjente
 • Brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter
 • Passagerservicemedarbejdere
 • Produktionsmedarbejdere
 • Servicefag i øvrigt*
 • Specialpædagoger
 • Portører m.fl.
 • SOSU’er.

Se deltagernes svar om at blive udsat for mobning fordelt på jobgrupper.

Se deltagernes svar om at være vidne til mobning fordelt på jobgrupper.

Brancher

I følgende brancher finder en særligt stor andel, at de er blevet mobbet:

 • Slagterier
 • Vand, kloak og affald*
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje.

Inden for følgende brancher har en særlig stor andel af deltagerne været vidne til mobning:

 • Slagterier
 • Hospitaler
 • Politi, beredskab og fængsler
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje
 • Undervisning.

Se deltagernes svar om at være udsat for mobning fordelt på branchegrupper.

Se deltagernes svar om at være vidne til mobning fordelt på branchegrupper.

Alder og køn

 • Andelen, der har været vidne til mobning inden for de seneste 12 måneder, stiger med alderen blandt mændene.
 • Flere kvinder end mænd svarer, at de er blevet mobbet på arbejdspladsen, og at de har været vidne til mobning. Især svarer flere ældre kvinder på 55-64 år, at de har været vidne til mobning sammenlignet med de andre kombinationer af køn og alder i analyserne.

Se deltagernes svar om at være udsat for mobning fordelt på alder og køn.

Se deltagernes svar om at være vidne til mobning fordelt på alder og køn.

Seksuel chikane

Tidsudvikling

 • 3,1 % i 2014 versus 2,8 % i 2012 svarer, at de har været udsat for seksuel chikane på arbejdet inden for de seneste 12 måneder. Denne udvikling er ikke statistisk signifikant.

Jobgrupper

I følgende jobgrupper findes en særligt stor andel, der har været udsat for seksuel chikane på arbejdet:

 • SOSU’er
 • Specialpædagoger
 • Sygeplejersker
 • Fysio- og ergoterapeuter.

Se deltagernes svar om seksuel chikane fordelt på jobgrupper.

Brancher

I følgende brancher findes en særligt stor andel, der har været udsat for seksuel chikane på arbejdet:

 • Døgninstitutioner og hjemmepleje
 • Hospitaler
 • Restauranter og barer.

I branchen døgninstitutioner og hjemmepleje har en uforholdsmæssig stor andel på 13,4 % været udsat for seksuel chikane.

Se deltagernes svar om seksuel chikane fordelt på branchegrupper.

Alder og køn

 • Blandt kvinder i aldersgrupperne 18-34 år findes en særlig stor andel, der har været udsat for seksuel chikane.
 • Betydeligt flere kvinder end mænd svarer, at de har været udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen det seneste år.

Se deltagernes svar om seksuel chikane fordelt på alder og køn.

Læs mere

 • Temaet ’Mobning’ på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.

Kontakt

Professor Åse Marie Hansen

 

 27.05.2015
Kontakt: Åse Marie Hansen
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her