FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Udluftning mindsker sandsynligvis risikoen for inflammation i luftvejene

14-03-2013
Når vi lufter ud, falder koncentrationen af bakterier i huset, men koncentrationen af mikrosvampe stiger – dog ikke om vinteren. Det mindsker sandsynligvis risikoen for, at vi får inflammation i luftvejene. Det fremgår af resultaterne fra et ph.d.-studie om mikroorganismer i boliger, som ph.d. Mika Frankel fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forsvarede for nylig. Studiet indgår i et større studie af indeklima og sundhed i boliger, CISBO.

Forskelle i metoder og årstid gør det vanskeligt at sammenfatte viden

Mikroorganismer er stærkt inflammogene - dvs. at de kan forårsage betændelse og betændelseslignende tilstande i kroppen. I indeklimaet er mikroorganismer mistænkt for at give hovedpine, allergi samt luftvejssygdomme som astma, bronkitis og infektioner i luftvejene. Det viser resultaterne fra flere forskellige undersøgelser. Men det er vanskeligt at konkludere noget entydigt på tværs af undersøgelserne, fordi man ikke kan sammenligne resultaterne direkte. Årsagen er primært, at

 • der er anvendt forskellige metoder til at indsamle data til undersøgelserne
 • der ikke er taget hensyn til, om faktorer som årstid, temperatur, luftfugtighed og luftskifte har betydning for, hvilke koncentrationer af mikroorganismer man måler i indeklimaet.

Støv og årstidsvariationer undersøgt

Formålet med Mika Frankels ph.d.-studie var blandt andet at undersøge,

 • om koncentrationen af mikroorganismer i støv fra overflader i boliger hænger sammen med koncentrationen af miroorganismerne i indeluften
 • hvilke af følgende faktorer der har indflydelse på, i hvor høj grad vi bliver udsat for bestemte udvalgte luftbårne mikroorganismer i indeklimaet: årstid, temperatur, luftfugtighed og luftskifte.

Støvprøver indsamlet året rundt

Data blev indsamlet i og udenfor fem danske boliger, som ikke var angrebet af svamp. Mika Frankel har sammenlignet fem forskellige metoder til at indsamle mikroorganismer fra luften og fra overflader i boligerne. Prøverne blev indsamlet gennem hele året og dækker alle fire årstider. Prøverne blev analyseret for koncentrationen af følgende mikroorganismer og mikrobielle komponenter:

 • Bakterier og aktinomyceter (en speciel gruppe bakterier med svampelignende egenskaber).
 • Endotoksin (giftstof fra visse bakterier).
 • Dyrkbare mikrosvampe, fx Penicillium- og Aspergillus-arter.
 • N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAGase, som er et enzym fra svampe).

Derudover blev støvets evne til at forårsage inflammation undersøgt.

Koncentrationen af mikroorganismer varierer i løbet af året

Resultaterne viser blandt andet, at koncentrationerne af mikrosvampe, bakterier og aktinomyceter samt NAGase i boliger varierer signifikant i løbet af året. Årstiden har derfor betydning for, hvor høj en koncentration af mikroorganismer, man måler, og hvilke mikroorganismer, der henholdsvis findes udendørs og i boligen. Koncentrationen af

 • svampe var højest om sommeren og lavest om vinteren
 • bakterier var højest om foråret og lavest om sommeren
 • svampe var som regel højere udendørs end i boligen, mens det omvendte var tilfældet for bakterier og endotoksiner.

Udluftning ser ud til at mindske risiko for inflammation på grund af bakterier

Resultaterne antyder, at svampe i indeluften primært kommer udefra - bortset fra om vinteren - mens bakterier opstår fra kilder i boligen, fx beboerne og beboernes aktiviteter. Når vi lufter ud, får vi derfor mikrosvampe ind i huset og fjerner bakterier fra huset. En analyse på humane celler viste, at indeluften ikke så let forårsager inflammation, når koncentrationen af bakterier i indeluften er lav. Mikrosvampe er også inflammogene, men koncentrationen af mikrosvampe i de fem boliger var så lav både før og efter udluftning, at de ikke forårsagede inflammation.

Koncentrationer på overflader og i luften hænger sammen

Der var god sammenhæng mellem antallet af mikrosvampe i støvet på indendørs overflader og antallet af mikrosvampe i luften. Så indeholder støvet i vindueskarmen mange mikrosvampe, er der også mange mikrosvampe i luften. Mængden af støv i luften afspejler desuden koncentrationen af bakterier i indeluften .

Flere resultater fra ph.d.-studiet

Resultaterne fra Mika Frankels ph.d.-studie er offentliggjort følgende steder:

Studiet er gennemført som del af et større studie om indeklima og sundhed i boliger (CISBO), der støttes økonomisk af Realdania.

Yderligere oplysninger

Ph.d. Mika Frankel, NFA, eller seniorforsker Anne Mette Madsen, NFA, tlf. 3916 5242, amm@arbejdsmiljoforskning.dk

 

Kontakt: Anne Mette Madsen
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her