FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Seniorer på arbejdsmarkedet har det psykisk bedre end de yngre arbejdstagere

19-04-2018
Seniorer på arbejdsmarkedet ser ud til at have det bedre end de yngre grupper af lønmodtagere, når man spørger om fx stress og mental sundhed, mens det forholder sig omvendt, når det gælder fx smerter og fysisk arbejdsevne. Det viser resultater fra NFA’s undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016.

Social kapital på arbejdspladsen

Seniorer på arbejdsmarkedet har fx færre depressive symptomer end de unge aldersgrupper, og de oplever også mindre stress end de yngre. Foto: Monkey Business Images

Af redaktionen

Nedenfor vises nogle udvalgte faktorer, som giver et indtryk af beskæftigede seniorers vurdering af deres eget arbejdsmiljø og helbred, set i forhold til vurderingen fra yngre grupper af lønmodtagere.

Indtrykket af seniorernes vurderinger kan være anderledes, hvis man ser på andre faktorer i spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, hvorfra resultaterne stammer.

Undersøgelsen er udført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, i 2016.

Hvem er seniorerne?

Seniorer er i NFA’s spørgeskemaundersøgelse defineret som beskæftigede mellem 55 og 64 år. De adspurgte har svaret på en række spørgsmål om deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og helbred på tværs af forskellige jobgrupper og brancher.

Man skal være opmærksom på, at deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er i arbejde på det tidspunkt, de svarer. Personer, der ikke længere er i arbejde, fx på grund af sygdom eller mistrivsel, er ikke inkluderet, så især blandt seniorer vil dem, der er tilbage i arbejde være en selekteret gruppe.

Udvalgte resultater fra Arbejdsmiljø og Helbred om seniorer

1. Mental sundhed fordelt på alder og køn

Selvvurderet mental sundhed er her beregnet som en score, der er et gennemsnit af fire spørgsmål. Ved hvert spørgsmål er der seks svarkategorier, der hver angiver en score mellem 0 og 100. Jo højere score, jo højere selvvurderet mental sundhed.

Graf over mental sundhed fordelt på køn og alder
Klik for større billede
Grafen viser, at der sker en lille stigning i vurderingen af arbejdstagernes mentale sundhed med alderen, dvs. at seniorerne ser ud til at have et lidt bedre selvvurderet mentalt helbred end de yngre aldersgrupper. Der er samtidig en tendens til, at mændene vurderer deres mentale sundhed en smule bedre end kvinderne.

2. Stress fordelt på alder og køn

I Arbejdsmiljø og Helbred spørgers der til, hvor ofte man har følt sig stresset i de seneste to uger.

Graf over stress fordelt på køn og alder
Klik for større billede
Grafen viser, at der generelt sker et fald i vurderingen af stressniveauet med alderen. Der er samtidig en tendens til, at kvinder føler sig mere stressede end mænd, hvilket især gælder for de unge kvinder.

3. Depressive symptomer fordelt på alder og køn

Graden af depressive symptomer er beregnet ud fra et gennemsnit af 12 spørgsmål (Major Depression Inventory).

Graf over depressive symptomer fordelt på køn og alder
Klik for større billede
Grafen viser, at der sker et fald i omfanget af depressive symptomer med alderen, dvs. at seniorerne har færre depressive symptomer end de unge aldersgrupper. Der er samtidig en tendens til, at kvinder har flere depressive symptomer end mænd, hvilket især gælder for de unge kvinder.

4. Selvvurderet arbejdsevne fordelt på alder og køn

I Arbejdsmiljø og Helbred stilles der flere forskellige spørgsmål om arbejdsevne: Ét, hvor man bedes vurdere sin arbejdsevne (generelt), ét hvor man skal vurdere sin psykiske arbejdsevne og ét hvor man spørges til sin fysiske arbejdsevne.

4.1 Selvvurderet arbejdsevne (generelt)

Der bliver i Arbejdsmiljø og Helbred spurgt, hvor mange point fra 0-10, man vil give sin nuværende arbejdsevne, hvis 10 er når arbejdsevnen er bedst.

Graf over generel arbejdsevne fordelt på køn og alder
Klik for større billede
Grafen viser, at seniorerne vurderer deres generelle arbejdsevne på linje med eller bedre end de øvrige, yngre aldersgrupper. Mænd og kvinder ser desuden ud til at opleve omtrent den samme generelle arbejdsevne i alle aldersgrupperne. Det viser tal fra undersøgelsen Arbejdsmiljø & Helbred i Danmark, 2016.

4.2. Selvvurderet psykisk arbejdsevne

Der bliver i Arbejdsmiljø og Helbred spurgt, hvordan man vurderer sin nuværende arbejdsevne i forhold til de psykiske krav i arbejdet.

Graf over psykisk arbejdsevne fordelt på køn og alder
Klik for større billede
Grafen viser, at der er en tendens til et beskedent fald i den selvvurderede psykiske arbejdsevne, jo ældre man bliver. Det viser tal fra undersøgelsen Arbejdsmiljø & Helbred i Danmark, 2016.

4.3. Selvvurderet fysisk arbejdsevne

Der bliver i Arbejdsmiljø og Helbred spurgt, hvordan man vurderer sin nuværende arbejdsevne i forhold til de fysiske krav i arbejdet.

Graf over fysisk arbejdsevne fordelt på køn og alder
Klik for større billede
Grafen viser, at der er en tendens til et fald i den selvvurderede fysiske arbejdsevne, jo ældre man bliver. Det viser tal fra undersøgelsen Arbejdsmiljø & Helbred i Danmark, 2016.

5. Træthed og søvnproblemer søvnproblemer fordelt på alder og køn

I Arbejdsmiljø og Helbred spørges der om flere forhold vedrørende søvnproblemer og træthed. Nedenfor gengives alders- og kønsfordelte svar vedrørende søvnproblemer og oplevelsen af træthed i løbet af dagen.

5.1. Søvnproblemer
Der spørges til, hvor ofte man er vågnet flere gange og haft svært ved at falde i søvne igen idenfor de seneste fire uger. Jo højere score, des hyppigere.

Graf over træthed og søvnproblemer fordelt på køn og alder
Klik for større billede
Grafen viser, at der er en tendens til, at omfanget af søvnproblemer stiger med alderen. Det viser resultaterne fra undersøgelsen Arbejdsmiljø & Helbred i Danmark, 2016.

5.2. Træthed i løbet af dagen

Der spørges til, hvor ofte man har følt sig træt i løbet af dagen i de sidste fire uger. Jo højere score, des hyppigere.

Graf over træthed i løbet af dagen fordelt på køn og alder
Klik for større billede
Grafen viser, at seniorer ikke føler sig mere trætte i løbet af dagen end de øvrige aldersgrupper. Det viser resultaterne fra undersøgelsen Arbejdsmiljø & Helbred i Danmark, 2016.

6. Begrænset i arbejdet på grund af smerter

I Arbejdsmiljø og Helbred spørges der, om man på grund af smerter har været begrænset på sit arbejde indenfor de sidste tre måneder? Svarene ses på figuren, dvs. jo højere score, jo større begrænsning i arbejdet på grund af smerter. Resultaterne angives som andelen i procent, som havde smerter, der var begrænsende ”en del” eller ”meget”.

Graf over smerter fordelt på køn og alder
Klik for større billede
Grafen viser, at andelen af seniorer, der føler sig begrænset i arbejdet på grund af smerter, er markant højere end i yngre grupper af arbejdstagere. Mænd og kvinder i aldersgruppen 55-64 år ser ud til at opleve stort set samme begrænsning i seniorarbejdslivet. Det viser tal fra undersøgelsen Arbejdsmiljø & Helbred i Danmark, 2016.

Læs rapporten om Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark

Fakta om Arbejdsmiljø & Helbred 2016, udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2017.

Find alle data for Arbejdsmiljø og Helbred 2012-2016

https://arbejdsmiljodata.nfa.dk/

Yderligere oplysninger

Forskningschef Elsa Bach og senioranalytiker Nina Føns Johnsen, NFA.

Læs hele NFA's temanyhedsbrev om seniorer

Temanyhedsbrevet om seniorer på arbejdsmarkedet blev offentliggjort den 19. april 2018.

Kontakt: NFA's webredaktion
 
Nyheder om møder og forelæsninger

Alle offentlige møder og forelæsninger annonceres i vores almindelige nyhedsstrøm.

Se en oversigt over de seneste annonceringer og omtaler af offentlige møder og forelæsninger

 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her