FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 
 

Organisatoriske ændringer kan medføre mobning på arbejdspladsen

08-10-2007
Udenlandsk forskning: Denne norske undersøgelse viser, at der er en direkte sammenhæng mellem organisatoriske ændringer og mobning på arbejdspladsen samt at der er en sammenhæng mellem interpersonelle konflikter og mobning. Artiklens emne er meget aktuelt og relaterer sig desuden til et forskningsprojekt, som netop er i gang på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

NFA's kommentar til og resumé af artiklen

Kommentar

Det er meget almindeligt, at arbejdspladser løbende foretager organisatoriske ændringer. Denne artikel fra tidsskriftet International Journal of Organizational Theory and Behavior er derfor meget aktuel, idet den ser på både de direkte og indirekte sammenhænge mellem organisatoriske ændringer og mobning på arbejdspladsen. Resultaterne viser, at organisatoriske ændringer øger sandsynligheden for mobning på arbejdspladsen uafhængigt af øvrige konflikter. Artiklen sætter også fokus på konsekvenserne af konflikter på arbejdspladsen, og peger på at især konflikter mellem ledere og underordnede øger sandsynligheden for mobning.

På Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er vi netop i gang med et forskningsprojekt, der også har fokus på, hvorfor mobning forekommer, og hvilke konsekvenser det har for den enkelte samt på at afprøve og evaluere redskaber til forebyggelse af mobning på arbejdspladser. Vi vil i den forbindelse foretage nogle organisatoriske ændringer i udvalgte virksomheder og uddanne de ansatte i bl.a. kommunikation og konfliktløsning.

Læs mere om NFA’s undersøgelse ’Mobning og chikane på arbejdspladsen’.

Kilde

Skogstad A, Matthiesen SB & Einarsen S. Organizational Changes: A Precursor of Bullying at Work? International Journal of Organizational Theory and Behavior, 2007: 10(1).

Resumé

Resuméet er et bearbejdet resumé af artiklen, dvs. at det ikke er direkte oversat.

Baggrund

Få studier har undersøgt den direkte sammenhænge mellem organisatoriske ændringer og mobning på arbejdspladsen, og endnu færre studier har fokuseret på de indirekte sammenhænge. Tidligere undersøgelser har vist, at specifikke karakteristika ved – og omfanget af organisatoriske ændringer kan have indflydelse på forekomsten af mobning på arbejdspladsen. Andre studier har vist en sammenhæng mellem organisatoriske ændringer og interpersonelle konflikter på arbejdspladsen. I litteraturen argumenteres der for, at konflikter med nærmeste leder og kolleger kan have indflydelse på sammenhængen mellem organisatoriske ændringer og mobning på arbejdspladsen, idet interpersonelle konflikter over tid kan eskalere til mobning. Formålet med undersøgelsen i artiklen er derfor, at se nærmere på forholdet mellem organisatoriske ændringer, interpersonelle konflikter og mobning på arbejdspladsen.

Problemstilling

Undersøgelsen tester følgende fire hypoteser:  

  • Der vil være en positiv sammenhæng mellem organisatoriske ændringer og mobning på arbejdspladsen.
  • Antallet af organisatoriske ændringer inden for de sidste tolv måneder vil hænge positivt sammen med mobning på arbejdspladsen.
  • Organisatoriske ændringer har såvel direkte som indirekte effekter på forekomsten af mobning på arbejdspladsen. Interpersonelle konflikter med den nærmeste leder og med kolleger har indflydelse på sammenhængen mellem organisatoriske ændringer og mobning.
  • Interpersonelle konflikter med ens nærmeste leder har en større indflydelse på forekomsten af mobning end konflikter med kolleger.

Metode

Denne tværsnitsundersøgelse er baseret på et repræsentativt udsnit af den norske befolkning. 4.500 personer fik tilsendt et spørgeskema. Svarprocenten var 57 procent. I alt blev 2.408 personer inkluderet i undersøgelsen. Respondenterne var mellem 19 og 66 år og gennemsnitsalderen var knap 44 år. 52 procent af respondenterne var kvinder og 48 procent mænd.

De organisatoriske ændringer blev målt med en modificeret udgave af en skala, som er udviklet af Baron og Neuman (1996). Der blev målt på13 forskellige organisatoriske ændringer. De interpersonelle konflikter blev målt med fire spørgsmål om personrelaterede konflikter med nærmeste leder og kolleger samt arbejdsrelaterede konflikter med nærmeste leder og kolleger. Mobning blev målt med ’The Negative Acts Questionnaire-revised’, som består af 22 spørgsmål om forskellige typer af adfærd, som folk typisk kan opleve som mobning, hvis de forekommer regelmæssigt over et halvt år.

Resultater

For det første viste undersøgelsen en direkte sammenhæng mellem organisatoriske ændringer og både person- og arbejdsrelateret mobning. Sammenhængen med arbejdsrelateret mobning var dog stærkest.

De forhold, der havde den stærkeste sammenhæng med arbejdsrelateret mobning var, ’lønnedskæringer/fastfrysning af lønforhøjelser’ samt ’hvem, der udfører arbejdsopgaverne’. De stærkeste sammenhæng med personrelateret mobning var ændringer i ’sammensætningen af arbejdsstyrken’ (deltidsansættelser, løst tilknyttede ansatte) samt ændringer i ’hvem, der udfører arbejdsopgaverne’.

For det andet, viste undersøgelsen, at flere organisatoriske ændringer gennem de sidste tolv måneder øgede sandsynligheden for at blive udsat for både person- og arbejdsrelateret mobning på arbejdspladsen. Jo flere ændringer – jo mere mobning. Sammenhængen mellem organisatoriske ændringer og arbejdsrelateret mobning var stærkest.

For det tredje viste undersøgelsen, at der var en direkte sammenhæng mellem organisatoriske ændringer og mobning samt organisatoriske ændringer og interpersonelle konflikter. Konflikter med nærmeste leder og kolleger havde mod forventning ikke nogen indflydelse på sammenhængen mellem organisatoriske ændringer og mobning på arbejdspladsen.

For det fjerde viste undersøgelsen, at interpersonelle konflikter med nærmeste leder havde en stærk sammenhæng med udsættelsen for mobning på arbejdspladsen. Denne sammenhæng var den stærkeste i undersøgelsen.

Undersøgelsen viste desuden, at yngre deltagere i undersøgelsen var mere udsat for både person- og arbejdsrelateret mobning end ældre deltagere. Der var endvidere sammenhæng mellem et højt gennemsnitligt antal arbejdstimer samt det, at være på sygeorlov, betalt orlov eller under rehabilitering og mere arbejdsrelateret mobning. 

Konklusioner

Denne undersøgelse viser således, at der er en direkte sammenhæng mellem organisatoriske ændringer og mobning på arbejdspladsen. Det er især ændringer i arbejdsopgaver og sammensætningen af arbejdsstyrken, der har indflydelse på forekomsten af mobning. Antallet af organisatoriske ændringer, der er sket inden for det sidste år, har også en positiv sammenhæng med mobning – især arbejdsrelateret mobning.

Undersøgelsen viser endvidere, at der er sammenhæng mellem konflikter mellem ledere og underordnede og forekomsten af mobning, og endda i højere grad end organisatoriske ændringer. Disse interpersonelle konflikter har dog mod forventning ingen indflydelse på sammenhængen mellem organisatoriske ændringer og mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen viser således, at der både er sammenhæng mellem mobning og organisatoriske ændringer samt mobning og interpersonelle konflikter, men at organisatoriske ændringer og interpersonelle konflikter er to separate og hovedsageligt uafhængige faktorer i forhold til mobning på arbejdspladsen.

17-07-2008
 19.03.2018
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her