FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 
 

Møde i SCOEL 18. - 19. september 2007

07-12-2007
18-09-2007  Møde

Sted: 
Mødeleder: 

Overordnede meddelelser:

Efter den offentlige høring sendes de tilrettede og accepterede SUM dokumenter til det første politiske niveau (Working Party on Chemicals (WPC)) over SCOEL - en videnskabelig arbejdsgruppe. For SUM dokumentet om formaldehyd bad WPC om, at ”point of departure” for den sundhedsbaserede grænseværdi (GV/ Occupational Exposure Limits (OELs)) blev bedre beskrevet, hvilket blev gjort på mødet. Den sundhedsbaserede GV for formaldehyd er uændret (0.2 ppm; STEL 0,4 ppm). WPC bad SCOEL om en uddybning af de analytiske metoder til bestemmelse af svovlsyre, som så indsættes i SCOELs SUM dokument. For svovlkulstof (carbondisulfid) bad WPC om, at der blev indsat et stykke som begrundede den biologiske grænseværdi (BLV/BEI), hvilket ikke ændrede ved den foreslåede værdi (1,5 mg TTCA/g creatinin). For kviksølv bad WPC om en udbygning af begrundelsen for BLV (10 µg Hg/L blod; 30 µg Hg/g creatinin i urin). WPC accepterede ikke, at mineralsk terpentin (white spirit) kom til at omhandle alle lignende jordolieprodukter, men kun at GV kom til at dække type 1 og 3 produkterne. Dette ændrer ikke SCOELs anbefaling og SUM dokument. Det politiske niveau begrænsede den af EU Kommissionen offentliggjorte GV (20 ppm; STEL 50 ppm) til de to nævnte typer. Det er så op til de nationale myndigheder, om de på nationalt niveau vil følge SCOELs SUM dokument, eller blot have en GV for de type 1 og 3 produkter.

Der er et uafklaret forhold mellem fastsatte arbejdsmiljøgrænseværdier og de arbejdsmiljøgrænseværdier, ”derivede-no-effect-levels” (DNEL), som fastsættes i medfør af REACH. GVer fastsættes ved en case-by-case fremgangsmåde, hvor vurderingerne foretages af eksperter. I denne fremgangsmåde er det muligt, at basere vurderingerne på relevante videnskabelige kriterier, der medtager fx følsomme grupper og interaktion. Samlet set er der groft taget fastsat omkring 1000 GVer.

DNEL fastsættes af producenter eller importører ud fra NOAELs under anvendelse af forud fastlagte usikkerhedsfaktorer (”matematisk model”). Da der er omkring 30 000 stoffer i regelmæssig anvendelse i Europa, vil REACH medføre, at DNEL for arbejdsmiljøpåvirkning vil blive dominerende.

Problemstillingerne har således videnskabelige såvel som politiske aspekter. GV fastsættelsen i SCOEL hører under DG Employment og har i alle årene været udsultet; arbejdet er udført på frivillig basis af medlemmerne af SCOEL. Det er først inden for de seneste 2 år, at der er tilført omkring 0,5 million DKr/år til forberedelse af basisdokumenter. Da pengene anvendes til ca. 10-15 basisdokumenter (offentlig udbud) er det selvsagt, at kvaliteten af basisdokumenterne ikke kan være høj, hvorfor der efterfølgende ligger et stort arbejde hos det SCOEL medlem, som overtager og bliver ansvarlig for dokumentets færdiggørelse. De økonomiske midler, der ligger i REACH (under DG SANCO) er meget store og REACH har en stor interesse hos alle aktører i EU.

Stof Status GV DK
ppm (mg/m3) a)
GV SCOEL
ppm (mg/m3)
Begrundelse og  kommentarer
Man made mineral fibres Afsluttet efter høring; redaktionelle ændringer.  Ikke tilsvarende værdi 1 fiber/ml SCOEL mener, at inflammation er den mest følsomme parameter til bedømmelse af effekten af fibre. Den anvendes derfor til en generel fastsættelse af GV for alle ikke vurderede ”letopløselige”/”ikke persistente” fibre, dvs for ikke- carcinogene mineralske fibre. En anden konkret GV accepteres på baggrund af adækvate langtidsstudier.
Carbondi-sulfid Afsluttet efter høring. 5 (15) 5 ppm
BEI: 1.5 mg TTCA/g creatinin i urin 
Neurotoksisk og kardiovaskulære effekter.
Mangan og uorganiske forbindelser  Fortsat behandling  Mangan, pulver, støv, uorganiske  forbindelser, som Mn: 0,2 mg/m3. Respirabely Mangan 0,1 mg Mn/m3  Diskussionen går på, om der skal sættes en eller flere grænseværdier. Store partikler vil blive opfanget i næsen, hvorefter de vil blive transporteret til mave-tarmsystemet, hvorfra absorptionen er lav (få procent). Her er så spørgsmålet, kan man se bort fra absorption direkte til CNS via N. olfactorius (vist for rotter). De respirable partikler vil kunne passere til alveolerne, hvorfra absorptionen anses for at være høj (~100%).
Methylen-chlorid Fortsat behandling 35 (122) KH 100 (353)
BLV 4% COHb
Kritiske effekter er direkte og indirekte CNS effekter (CO dannelse) og virkninger på hjerte, lever og nyrer. SCOEL mener ikke, at der foreligger en cancerrisiko ved GV niveauet selv om IARC klassificerer stoffet som Gruppe 2B. Stoffet giver lever og lungetumorer hos mus, men mekanismen er irrelevant for mennesker. Der er ikke epidemiologiske belæg for en carcinogen effekt.
Tetrachlor-ethylen Fortsat behandling 10 (70) HK 20 (138)
STEL 40 (276)
BEI: 0,4 mg/ml blod. Pga. lang halveringstid bestemmes BEI før sidste skift i slutningen af arbejdsugen. 
IARC klassificering: 2A carcinogen (hepatocellulær carcinomer hos mus, som skyldes PPARa stimulering af trichloreddikesyre – irrelevant for mennesker). Ikke entydige resultater fra epidemiologiske undersøgelser. Reaktiv metabolit (dichlorodithioketen) hos mus men ikke hos mennesker. GV (20 ppm) beskytter mod kroniske CNS effekter. Der sættes en STEL for at undgå luftvejsirritation og akutte CNS effekter.
Hydrogen-peroxid Fortsat behandling 1 (1,4) 1 (1,39)
STEL 2 (2,78)
Kritisk effekt er irritation af øjne og øvre luftveje.
EDTA (på  syreform) Fortsat behandling Ikke GV ? Er der tilstrækkelige data, som kan anvendes til fastsættelse af en GV?
Tributyltin-forbindelser  Fortsat behandling 0,002 (0,05) ? Kritiske organer er immunsystemet (LOAEL 0,025 mg/kg/d) og det endokrine system (maskulinisering af hun-fostre; LOAEL 0,25 mg/kg/d). Afkommets vækst og levervægt var påvirket ved 0,025 mg/kg/d. Den tyske MAK værdi er baseret på et ikke offentliggjort industristudie (Greim).
Cadmium (Cd) og forbindelser Fortsat behandling 0,005 mg/m3 K ? IARC klassificer Cd som gruppe 1 carcinogen, der skader DNA direkte, via oxidative mekanismer og hæmmer DNA reparation.  Cd er nephrotoksisk (skader glomeruli og tubuli); det er et spørgsmål om beskyttelse mod nyreskader også beskytter mod nyretumorer. Da nyreskaderne skyldes den samlede eksponering (arbejdsmæssig og ikke-arbejdsmæssig) har BLVen fordel frem for en GV værdi, men da Cd også kan give lungetumorer (lokal effekt) er det  nødvendig med en GV.
Lithium hydrid Accepteret til høring 0,025 mg/m3 0,02 LiH mg/m3 inhalerbart støv Irriterer luftvejene på grund af dannelse af base (OH- ioner).
Acrylamid Fortsat behandling 0,03 mg/m3 ? Acrylamid er neurotoksisk og påvirker fertiliteten hos hanner og hunner. Stoffet er mutagent i somatiske celler og i kønsceller.
Acrylsyre Fortsat behandling 2 (5,9) H 10 (29,5)
STEL 10 (29,5)
Acrylsyre er en direkte virkende luftvejsirritant, der afsættes i næsen ved indånding på grund af den høje vandopløselighed. Mennesker anses for at have samme følsomhed som rotter (NOAEL for histopathologisk forandring at N. olfactorius).
Furfuryl-alkohol Fortsat behandling 5 (20) H ? Der er begrænsede data og det er tvivlsomt, om de er tilstrækkelige til fastsættelse af en GV. Et 2-års inhalationsstudie på mus og rotter fandt skader på næseslimhinden ved 8 mg/m3 (LOAEL). Der er modstridende oplysninger om mutagene effekter. Ved 131 mg/m3 var der øget tumorforekomst i næsen hos hanrotter. Ved 131 mg/m3 havde både mus og rotter  nyreskader og hanmus havde øget forekomst af tumorer i nyrerne.

 
a) Hudoptagelse er indikeret med H og carcinogen effelt med K

Andre meddelelser:
• I en tidligere EU grænseværdiliste (91/322) er der fastsat GV for pikrinsyre, kreosoler, pyridin og platin (metallisk). Disse værdier bør opdateres. Der findes en fælles NEG/DECOS dokumentation om platin og platinforbindelser, som kan danne grundlag for en opdatering af platin og platinforbindelser.

• Der blev foretaget en initial præsentation af phthalsyreanhydrid, trichlorethylen, o-anisidin, 4-aminotoluen, 2,6-dimethylanilin, glyceryltrinitrat (nitroglycerin), DPBDE, acrolein, carbontetrachlorid, fosgen og NOxer.

Dato 6.12.2007

Gunnar D. Nielsen


 15-07-2010
 22.04.2018
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her