FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 
 

Møde i SCOEL 20. - 21. marts 2007

13-06-2007
20-03-2007  Møde

Sted: 
Mødeleder: 

Overordnede meddelelser:

  • Kommissionen har fået udarbejdet 25 udkast til nye grænseværdi-dokumenter. Udkastene skal hjælpe SCOEL med at færdiggøre flere nye grænseværdier (”GV”/”OEL”). På det kommende møde i SCOEL vil dokumenterne blive fordelt til de enkelte eksperter, som så bliver ansvarlige for deres færdiggørelse.
  • Kommissionen mener, at der er behov for flere grænseværdier for carcinogene stoffer, og den indsamler derfor de erfaringer, der er i medlemslandene til supplering af de erfaringer, SCOEL har gjort i forbindelse med behandlingen af 17 carcinogene stoffer.
  • Kommissionen er også ved at indsamle kommentarer fra arbejdsmarkedets parter med henblik på en ændring af Direktivet (2004/37/EC) til beskyttelse af arbejdstagere mod carcinogene og mutagene stoffer.
  • Kommissionen har endvidere sendt 15 grænseværdiforslag fra SCOEL til ”the Working Party on Chemicals” (WP) med henblik på accept og efterfølgende implementering i den tredje direktiv-liste om grænseværdier. Der rejste følgende problemer: Kan den foreslåede GV for svovlsyre måles? SCOEL har udarbejdet et bilag til SCOEL/SUM/105 med målemetoder. SCOELs GV for svovlsyre er 0,05 mg/m3 med en loftsværdi (STEL) på 0,1 mg/m3. Et andet af de rejste problemer er, om der er behov for en loftsværdi for svovlbrinte. Baggrunden var, at svovlbrinte (SCOEL/SUM/124) kan give anledning til hurtigtforløbende forgiftninger. Det er imidlertid en forkert opfattelse, at en STEL-værdi sikrer mod forgiftninger. SCOEL har sat en STEL på 10 ppm (14 mg/m3), men indsætter også en sætning, hvor der advares mod hurtigt stigende svovlbrintekoncentrationer. Det var indvendinger mod, at SCOEL havde udarbejdet en separat risikovurdering for blychromat (SCOEL/SUM/117). Blychromat var imidlertid kommet til SCOEL som et politisk problem, da stoffet af historiske grunde var klassificeret som et kategori 3 carcinogen, mens chromat er klassificeret som et kategori 2 carcinogen. Blychromat har en væsentlig lavere toksicitet på grund af den lave opløselighed. Der blev også rejst spørgsmålet om, der er behov for en biologisk grænseværdi for svovlkulstof (SCOEL/SUM/82). SCOEL har sat en BEI-værdi på 1,5 mg 2-thiothiazolidine-4-carboxylic acid (TTCA)/g creatinin i urin ”at end of shift”.
  • I forbindelse med vurderinger til REACH skal der udarbejdes arbejdsmiljøgrænseværdier (DNEL) for de samme stoffer, som SCOEL fastsætter OEL for. Der vil således for mange stoffer optræde to typer GV. DG EMPL vil holde sig til arbejdet i SCOEL og WP, men det er et klart strategisk problem, at SCOEL arbejder case-by-case med dyberegående vurderinger, mens REACH på grund af standardiseret anvendelse af usikkerhedsfaktorer vil kunne frembringe mange flere ”OEL”-værdier.

Behandlede stoffer:

StofStatusGV DK
ppm (mg/m3) a)
GV SCOEL
ppm (mg/m3) a) 
Begrundelse og  kommentarer
N-methyl-2-pyrrolidon
(NMP)
Kort offentlig høring efter ændringer 5 (20)

20 (80) H ?

STEL 40 (80) ?
BLV: 40 mg/g

creatinin 2-HMSI ?

18 timer efter eksponering.

GV er sat på baggrund af luftvejsirritation. Det afklares, om der er en tilstrækkelig sikkerhedsmargin for reproduktionstoksiske effekter. NMP optages let gennem huden. Urin-metabolitten, 2-hydroxy-N-methylsuccinimid (2-HMSI) anvendes til biologisk monitering. Det undersøges, om der er tilstrækkelig margin-of-safety for reprotox.
1,3-Butadien Afsluttet efter flere høringer 10 (22) K Der sættes ikke GV, da stoffet er et genotoksisk carcinogen. Stoffet kan medføre leukæmi hos mennesker. Der beregnes risikoestimater for koncentrationer i området fra 0,1 til 10 ppm ud fra flere matematiske modeller.
Mineralsk terpentin Behandling af de mange indkomne høringssvar 25 (145), max. 20% aromater 20 (116) H? Industrien var stærkt kritisk over for SCOELs værdi, specielt at SCOEL ikke skelnede mellem produkter med lavt og højt aromatindhold. Biokemisk var belægget rimeligt, men SCOEL tog alle undersøgelser i betragtning, specielt et meget grundigt elektrofysiologisk studium, og der var samlet set ikke nogen forskel i koncentrationer, som medførte skader hos forsøgsdyr.
Kviksølv Accepteret efter høring 0.025 mg/m3 H

0.02 mg/m3 BLV:

10µg Hg/L blod
30µg Hg/g creatinin i urin

Kritiske effekter er CNS- og nyretoksisitet.
Mangan og dets uorganiske forbindelser Behandling af BLV: muligvis kun på gruppe-basis og ikke på individ-niveau 0,2 mg/m3 0.1 mg/m3 resp ?
0.5 mg/m3 inhal ?
BLV: 15 µg/L blod?
CNS er et kritisk organ; det er specielt motoriske funktioner og koordinationsevne, der påvirkes på grund af skader i basalganglierne (specielt globus pallidus), medførende manganisme. Dyreforsøg har begrænset værdi på grund af speciesforskelle. Den respirable fraktion spiller hovedrollen for systemiske effekter, men da omkring 5% absorberes fra mave-tarm, sættes også en GV for inhalerbart støv.
Nikkel og nikkelfor-bindelser Under behandling Uopløselige: 0,05 mg/m3
Opløselige:
0.01 mg/m3 

0.01 mg/m3 ? 

BLV: 10 µg Ni/L urin ? 

Nikkelforbindelser kan medføre hud og luftvejsallergi samt cancer i næse og lunger. Tærskelværdi for lungeinflammation er 0,01 mg/m3. Nikkel er clastogent; den carcinogene effekt skyldes bl.a. hæmning af DNA reparation og inflammation.
Methylen-chlorid (dichlor-methan) Under behandling 35 (122) HK 100 (353) ?
STEL 200 (706) ?
BLV: 4% COHb?
Stoffet er kræftfremkaldende hos mus (speciel metabolisme) men ikke hos rotter og hamster; IARC har klassificeret stoffet som muligt carcinogent hos mennesker (2B). Det metaboliseres til carbonmonoxid og bindes til hæmoglobin, den kritiske effekt.
Monochlor-eddikesyre  Under behandling - ? Lokalirriterende samt enzyminhibitor. Påvirker hjerte, luftveje og lever ved gentagen oral indgift af 15 mg/kg/dag.
1,1-Dichlor-ethen (vinyl-idenchlorid) Under behandling 2 (8)  2 (4?) ?
STEL 5 (20) ?
Stoffet metaboliseres (CYP2E1) til reaktive metabolitter. Målorganer: lever, nyrer og Claraceller i lungerne. NOAEL er 25 ppm ved indånding hos rotter i 6 timer/dag, 5 dage/uge. CYP2E1 udviser varierende ekspression hos mennesker.
Tetrachlor-ethylen (per-chlorethylen) Under behandling 10 (70) HK 20 (138) ?
STEL 40 (276) ?
Virkningen på centralnervesystemet udgør den kritiske effekt.
Calciumoxid og calcium-hydroxid Under behandling CaO: 2 mg/m3
Ca(OH)2: 5 mg/m3
1 mg/m3 resp ?
STEL inhal ? 
Den kritiske effekt er basevirkningen på hud og slimhinder i øjne og luftveje
Hydrogen peroxid Under behandling 1 (1,4)  1 (1,4) ?
STEL 2 (2,8) ? 
Luftvejsirritant
EDTA (syre)  Under behandling - ? SCOEL er blevet bedt om en GV, men der er meget lidt relevant litteratur.
Cadmium og uorganiske forbindelser  Initialt dokument  0,005 mg/m3 K ? Nyrerne er det kritiske organ. Cadmium interfererer med DNA reparation
Tributyl tin forbindelser Fremlagt dokument
0,002 (0,05)  ? Ca. 50% af rotterne døde ved indånding af en TBT forbindelse ved 2.8 mg/m3 i 4 timer/d, 5 d/uge i ca. 3 uger. Kritiske organer er immunsystem, CNS, lever og nyrer. Immunsystemet er mere følsomt hos ufødte og nyfødte; hos dyr er der effekt ved 0.025 mg/kg/dag. TBT hæmmer aromatase-enzymet, der er af betydning for dannelsen af østrogen.
Acrylamid Fremlagt dokument 0,03 mg/m3 HK ? Ikke over 0,1 mg/m3 for at beskytte mod neurotoksicitet Hos forsøgsdyr ses neuro-, reproduktions- og genotoksiske virkninger samt mutationer i kønsceller og cancer. Hos mennesker er der ikke påvist overhyppighed af cancer.

 
a) Hudoptagelse er indikeret med H, carcinogen effekt med K, inhalerbart støv med ”inhal” og respirabelt støv med ”resp”.


13.6.2007
Gunnar D. Nielsen13-06-2007
 20.06.2018
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her