FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 
 

Møde i SCOEL 27. - 28. februar 2008

02-06-2008
27-02-2008  Møde

Sted: 
Mødeleder: 

Overordnede meddelelser:


Flere karcinogene stoffer er kandidat til yderligere granskning af SCOEL: PAH (benzo(a)pyren som markør), Refractory ceramic fibres (RCF), mineralolier, gummidampe + nitrosaminer + gummistøv, 4,4'-methylenedianiline (MDA), hydrazin og salte, ethylenoxid, styren 7,8 oxid, beryllium forbindelser, methylenebis (chloroaniline) (MOCA), arsen og forbindelser, 2-nitrobenzen, diethylsulfat, bromoethylen, bis-chloromethyl ether, 1,2-di-bromoethan, epichlorhydrin, 1,2,3 trichlorpropan, ethylcarbamat, passiv rygning, læderstøv, kultjærerøg og DEEE.

Efter rettelser som følge af indkomne høringssvar, accepterer SCOEL den færdige dokumentation for den sundhedsbaserede grænseværdi, som videresendes til det politiske niveau over SCOEL, Advisory Committe on Safety and Health (ACSH), der består af repræsentanter for regeringer, arbejdstagere og arbejdsgivere. ACSH havde indvendinger mod tre af SCOELs vurderinger, formaldehyd, carbondisulfid (svovlkulstof) og kviksølv.

Professor Gelbke repræsenterede Formacare, som argumenterede mod SCOELs grænseværdi på 0,2 ppm (STEL 0,4 ppm) for formaldehyd, idet Formacare mente, at de nye og omfattende studier om formaldehyds irriterende virkning kunne berettige, at 8 timers (TWA) grænseværdien kunne øges til 0,3 ppm (STEL 0,6 ppm). Professor Gelbke anførte, at "downstream users" har vanskeligt ved at overholde den nye grænse, hvilket ikke er tilfældet for producenterne. SCOEL var enig i, at formaldehydværdien beskytter mod irritation, men at formaldehyd giver skader på næseslimhinden ved lidt over 1 ppm og er carcinogen over 2 ppm. Hertil kommer, at formaldehyd er genotoksisk ved høje koncentrationer. SCOEL var derfor enig i, at man ikke ville hæve værdien, da SCOEL ikke syntes, at der i dette tilfælde ville være en utilstrækkelig "margin-of-safety".

SCOEL havde sat en grænseværdi for carbondisulfid (5 ppm 8 timers TWA værdi og en biologisk grænseværdi på 1,5 mg TTCA/g kreatinin i urin); SCOEL mente ikke, at værdierne kunne hæves.

ACSH og SCOEL var enig om behovet for en biologisk grænseværdi for kviksølv.

Professor Guillemin havde opgjort hvilke lande i Europa, der havde STEL (sædvanligvis 15 min) og hvilke der havde Ceiling værdier. For 20 år siden var der ingen STEL, da der manglede analysemetoder til bestemmelse heraf, men nu er det muligt at måle i meget kortere perioder. Der var store forskelle imellem landene om, de havde STEL og/eller Ceiling værdier.

StofStatusGV DK
ppm (mg/m3) a)
GV SCOEL
ppm (mg/m3)
Begrundelse og kommentarer
Melstøv Behandling af høringssvar Ikke GV ? Hvis SCOEL sætter værdi skal den til en ny høring En GV på 1 mg/m3 inhalerbart melstøv vil beskytte størsteparten mod opståen af sygdom; eventuelle symptomer vil være lette. Hos allerede sensibiliserede skal koncentrationen være < 1 mg/m3, hvis der ikke skal opstå symptomer.
1,1-dichlorethen Behandling af høringssvar 2 (8) 2 (8)
STEL 5 (20)
Target organer er lever, nyrer og claraceller i lungerne. Stoffet metaboliseres via CYP2E1, der udviser polymorfier, hvilket indgår i GV fastsættelsen.
Tetraethylsilikat (tetraethylortho-silikat) Behandling af høringssvar 10 (85) 5 (44) Der ses ikke nyreskader hos rotter, marsvin, kaniner og mus, men stadigvæk nasal inflammation hos mus ved 50 ppm (LOAEL). Ekstrapolation til GV hos mennesker under anvendelse af UF på 10; mus er generelt mere følsomme, end mennesker, for nasale skader.
Monochlor-eddikesyre Behandling af høringssvar Ikke sat Der kan næppe sættes en GV på grund af manglende data.
Ethylacetat Behandling af høringssvar 150 (540) 200 (734)
STEL 400 (1468)
GV er sat på baggrund af irritation.
Calcium oxid og hydroxid Behandling af høringssvar Ikke sat 1 mg/m3 respirabelt støv
STEL 4 mg/m3 respirabelt støv
Der ønskes en mere udførlig redegørelse for, at cementstøv kan anvendes som proxy for calcium oxid og hydroxid.
Mangan og uorganiske forbindelser Under behandling Mn respirabelt: 0,1 mg/m3
Mn og forbin-delser som Mn: totalstøv 0,2 mg/m3
0,1 mg/m3 (inhalerbar fraktion?)
BLV: 15 µg/L blod
Manganisme. Flere nyere studier evalueres mhb på, om de giver nye informationer.
Acrylamid Under behandling 0,03 mg/m3 HK 0,035 (0,1) Skin
BLV: 0,5 nmol N-2-carbamoyl-ethylvaline addukt/g globulin
Acrylamid er neurotoksisk, kan nedsætte den mandlige fertilitet og kan give anledning til mutationer i somatiske- og kønsceller. SCOEL anser det ikke for muligt, at sætte en GV, men foreslår, at en politisk sat værdi bør hindre opståen af neurotoksiske reaktioner.
o-Anisidin Under behandling 0,1 (0,5) HK Sættes ikke Stoffet er en methæmoglobin danner. In vitro er stoffet mutagent, men er oftest ikke mutagen in vivo. Hos gnavere giver stoffet anledning til urinblærecancer. Der er ikke tilstrækkelig data til, at der kan sættes en GV. Dokumentet mangler begrundelse for H notation.
2,6-Dimethylanilin Principielt accepteret Ikke fastsat Kan ikke sættes Stoffet er levertoksisk, men kun en svag methæmoglobin danner. Stoffet er et næsecarcinogent (papillomer og carcinomer), muligvis på grund af reaktive metabolitter.
Trichlorethylen Principielt accepteret; sendes til høring 10 (55) K 10 (55)
STEL 30 (164)
BLV: 20 mg TCA/L urin
Nyrerne er målorgan hos mennesker og der er minimal cancerrisiko, hvis nyreskader undgås; genotoksicitet spiller kun en underordnet rolle. Leveren er meget mere følsom hos gnavere (TCA aktiverer peroxisome proliferator-activated receptor) end hos mennesker. Det er muligt at sætte GV og en BLV (trichloreddikesyre (TCA) i urin) selv om stoffet svagt genotoksisk.
Tributyltinforbindelser Under behandling Tri-n-butyltin-forbindelser: 0,002 (0,05) 0,005 mg/m3 Immunotoksicitet er et vigtigt endpoint. Anses ikke for at være carcinogent og er ikke genotoksisk i den overvejende del af studierne. På grund af de mange begrænsninger i datagrundlaget er der anvendt en usikkerhedsfaktor på 30.
Nikkel og nikkelfor-bindelser Under behandling Opløselige Ni forbindelser: 0.01 mg Ni/m3
Uopløselige: 0,05 Ni/m3
Begge K mærkede
0.01 Ni/m3 for alle forbindelser, inkl. metallisk Ni? Opløselige og uopløselige (nikkeloxid og nikkelsulfid) giver anledning til næse og lungecancer hos mennesker. Hos rotter gav nikkeloxid og sulfid anledning til lungecancer. Den genotoksiske virkning af nikkel og forbindelser er svag, men de hæmmer reparation af DNA skader. Alle stoffer gav anledning til inflammation i lungerne, der anvendes til at sætte GV?
Nitroglycerin/glycerol-trinitrat (GTN) Under behandling 0,02 (0,2) LH 0,01 (0,095)
STEL 0,02 (0,19)
Skin
Kritisk effekt er blodtryksfald og heraf følgende hovedpine (NOAEL 0,01 mg/m3) og luftvejsirritation (> 0.3 mg/m3). Stoffet er negativ i de fleste mutagentest. Absorberes let gennem huden. ACGIH rekommander at summen af ethylenglycoldinitrit og GTN i luften ikke må overstige GV for GTN.
Natriumazid Under behandling 0,1 mg/m3 H 0,1 mg/m3 Forårsager blodtryksfald (NO dannelse), som bl.a. medfører hovedpine og hjertebanken. Høje koncentrationer giver bl.a. CNS skader.
Phthalsyreanhydrid Principielt afsluttet 1 mg/m3 GV kan ikke sættes pga. utilstrækkelige data Stoffet (en hapten) giver anledning til IgE medieret astma og luftvejsirritation. Der er ikke tilstrækkelige data til, at der kan opstilles dosis-responssammenhæng.
Anilin Under behandling 1 (4) HK 0,5 (1.94)
1 (3,87)
BLV: 4% MHb
skin
De kritiske endpoints er methæmoglobindannelse, virkningen på blodceller og deres dannelse samt cancer.

a) Hudoptagelse er indikeret med H, carcinogen effelt med K og loftsværdi med L, hvilket betyder, at værdien ikke må være overskredet og måleperioden ikke over 15 minutter.


Dato 30.5.2008

Gunnar D. Nielsen
02-06-2008
 20.06.2018
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her