FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 
 

Møde i SCOEL den 16. og 17. marts 2011

31-03-2011

Referent: Gunnar D. Nielsen, NFA
Dato: 22.03.2011

Overordnede meddelelser

Kommissionen bad SCOEL-medlemmerne om, at meddele landenes regeringer, at landene kan nominere medlemmer til posten som videnskabelig sekretær i SCOEL, idet den videnskabelige sekretærs periode udløber. Den videnskabelige sekretær vælges for tre år med mulighed for genvalg én gang. Det land, hvorfra sekretæren kommer, skal også betale sekretærens løn. Arbejdet i SCOEL har haft stor prestige, men udviklingen på kemikalieområdet og REACH’s betydning kan meget vel komme til at påvirke SCOEL’s betydning.

Kommissionen har underskrevet en kontrakt med ISPRA om at sikre udarbejdelse af udkast til SCOEL-dokumenter, som så overtages af en af SCOEL’s medlemmer med henblik på behandling i SCOEL og færdiggørelse. Da ISPRA vil udlicitere udarbejdelsen af dokumenter til sub-contractors, opbygges der formentlig et fordyrende element i stedet for at opbygge et effektivt sekretariat direkte for SCOEL. ISPRA har udbudt dokumenter om titandioxid, zink og uorganiske forbindelser, hexachlorobenzen (nyt hollandsk dokument er i høring på indeværende tidspunkt), beryllium og forbindelser, diethylphthalat, dimethylphthalat, og carbon nanotubes.

Følgende dokumenter blev færdiggjort på sidste møde (december 2010):

  • Mineral oils
  • Ethylene dibromide [106-93-4]
  • 2-Ethylhexanol [104-76-7]
  • But-2-yne-1,4-diol [203-788-6]
  • Phthalic anhydride  [85-44-9]
  • Tributyltin [56-35-9].

De redigerede dokumenter er planlagt at udkomme på SCOEL’s hjemmeside. Klik på linket til ’Document database og søg her efter ’SCOEL Recommendation’. Det store spørgsmål er, hvornår de øvrige vedtagne dokumenter og de nye dokumenter kommer på hjemmesiden, hvilket kan tage lang tid. ”Mangan og uorganiske manganforbindelser” mangler editorielle rettelser. ”Man Made Mineral Fibres with no indication for carcinogenicity” er principielt færdigt men mangler editorielle rettelser. Titlen kommer nok til at inkludere ”and not otherwise covered”. Der vil blive en henvisning til, at det under visse omstændigheder er tilstrækkeligt at udføre støvmålinger, hvis industrien har vist dette. En del SCOEL-dokumenter, som ikke har undergået en ny opsætning, kan findes på adresserne:

Database over dokumenter vedrørende Den Europæiske Unions beskæftigelse, sociale anliggender og integrationspolitik

og hjemmesiden SCOEL relevant data linked from DG EMPL web addresses

SCOEL’s dokumenter har nu fået et flot layout, som er designet og fastlagt af Kommissionen uden SCOEL’s medvirken. Der var en lang diskussion, om høringssvarene burde inkluderes i dokumentet. Dette var ikke muligt af juridiske grunde og ej heller af tekniske grunde; et høringssvar er afgivet ud fra det dokument, der var i høring, og ikke ud fra det endelige dokument. Det er derfor ikke muligt at forstå høringssvarene, uden at det oprindelige dokument er tilgængeligt.

Stof

Status

GV DK

ppm (mg/m3) a)

GV SCOEL

ppm (mg/m3)

Begrundelse og kommentarer

Nikkel (Ni) og uorganiske nikkelforbin-

delser

Behandlede høringssvar; SCOEL opretholdt vurderingen selv om nikkelindu-strien argumente­­-rede for en højere værdi

Ni-pulver og stør: 0,05 mg Ni/m3. K.

Opløselige Ni-forbindelser: 0,01 g Ni/m3. K.

Uopløselige Ni-forbindelser: 0,01 mgNi/m3. K.

0,005 mg Ni/m3 respirable.

0,01 mg Ni/m3 inhalérbart, undtagen metallisk Ni og legeringer.

Biological Guidance Value (BGV): 3 ug Ni/L urin.

Der var kommet videnskabelig kritik fra NIPERA. BGV er 95 % øvre konfidensgrænse for den voksne tyske population. Værdien er anvendelig til at identificere nikkeleksponering. Nikkelforbindelser anses for at være carcino­gene men med en tærskel. Metallisk nikkel og nikkellegeringer anses dog ikke for carcino­gene; GV beskytter i dette tilfælde mod inflam­mation i lungerne. Sendes til godken­delse i SCOEL via mail; hvis ikke der er indvendinger, er dokumentet accepteret og sendes til SCOEL’s hjemmeside.  

Nikkelindustrien arguamenterede for, at ”total dust” målinger kræver en omsætningsfaktor (~1,5) for at være ækvivalent med ”inhalable dust”, hvorfor SCOEL’s inhalable koncentration burde være højere. Rapporteuren mente, at dette var under den præcision, vi arbejder med.

Furfurylal-kohol

Behandlede høringssvar

5 (20) H

Ikke tilstrækkelige data til at sætte en OEL.

H.

2 ppm gav anledning til skader i næsen hos rotter og mus; der er ikke etableret NOAEL. Sensorisk irritation og nedsat lungefunktion ses også ved 2 ppm. Metabolitten furfural er carci­no­gen. Mangler diskussion af biomonitering.

Acrylsyre

Behandlede  høringssvar

2 (5,9) H

10 (29) som en STEL (~15 minutters periode).

Baseret på irritation; der er veludført kammer­studie (NOAEL). Der er ikke nogen forøgelse af irritation ved langtidseksponering. Der sættes kun en ”short term exposure limitation” (STEL). Denne værdi medfører, at GV altid skal være lavere, for at STEL kan overholdes.

Epichlor-hydrin

Behandlede høringssvar

0,5 (1,9) HK

Der kan ikke sættes en GV.

Stoffet er et direkte virkende carcinogen med hovedsagelig lokal effekt. DECOS har beregnet cancerrisikoen til 4 x 10-5 for en 40 års arbejdsmæssig eksponering ved 0,19 mg/m3.

Fosgen

Behandlede  høringssvar. Fortsat behandling.

0,02 (0,08)

På baggrund af høringssvar?

Høringssvarene kritiserede SCOEL’s valg af et nyt højkvalitetsstudie på hunde. Ældre studier blev ikke medtaget af SCOEL, da koncentra­tions­bestemmelserne ofte var tvivlsomme. Kritikken gik bl.a. på, at hunde er mindre følsomme end primater, og at STEL-værdien ikke var tilstrækkeligt underbygget; hunde­studiet viste, at der ikke var nogen effekt ved 2 ppm i 30 minutter. STEL på 0,5 ppm, da eks­po­neringen kan forekomme adskillige gange?

Trichlor-propan

Behandlede høringssvar. Ses igen i SCOEL

0,1 (0,6) HK

Kan ikke sættes

Stoffet er genotoksisk. Det er carcinogent hos mus (6 mg/kg/dag) og rotter (3 mg/kg/dag). Stoffet metaboliseres til den stærkt carcinogene metabolit, 1,3-dichloracetone. Nyt metabolis­me­studie inkluderes, mens resten af kommenta­rerne var editorielle.

Ethylenoxid

Behandlet høringssvar

1 (1,8) K

Kan ikke sættes

Stoffet reagerer direkte med DNA. Det er muta­gent og genotoksisk. Det er et multipotent dyrecarcinogen og kan medføre lymphecancer hos mennesker. IARC klassificerer stoffet som et humant carcinogen (Gruppe 1). Arbejds­mæssig eksponering ved 0,1 ppm (183 μg/m3) beregnes til at modsvare en risiko på 1,15 x 10-6 gennem et arbejdsliv. Stoffet dannes endogent, så hvis eksponeringen kommer tilstrækkeligt under den endogene produktion, er der en mulighed for en praktisk tærskel, men de foreliggende data er ikke tilstrækkelige til at fastlægge en sådan tærskel. En eksponering ved 0,1 ppm i 8 timer svarer til hæmoglobinadukt­koncentration på 0,64 nmol hydroxyetyl-valin/g hæmoglobin.

Eddikesyre

Behandlede høringssvar

10 (25)

Efter høring?

Der var megen kritik i høringssvarene, og professor Greim fra MAK-Kommissionen rejste kritik af det svenske studie, der var ”key-studiet”. Der er et nyt tysk studie undervejs, som viser andre resultater end dem fra det svenske key-studie.

Hydrogen-peroxid

Behandlede høringssvar

1 (1,4)

Efter høring?

Der sendes svar til dem, der har indsendt kommentarer. SCOEL anerkender, at de publicerede studier ikke tillader at sætte en GV. SCOEL er vidende om, at professor Gunnar Johanssons svenske gruppe har påbegyndt et kammerstudie, og at resultaterne forventes tilgængelige i løbet at et år, hvorefter stoffet vil blive vurderet igen.

4,4’-methylenbis (2-chloranilin),

MOCA

Behandlede høringssvar

0,01 (0,11) HK

Kan ikke sættes

Genotoksisk og multipotent carcinogen i dyreforsøg. Der kan ikke sættes en sundheds­baseret GV.

Octabromo-diphenylæter

Behandlede høringssvar

Ikke sat

0,2 mg/m3

Kritiske effekter er leverpåvirkning og inflam­mation i luftvejene (1 mg/m3). GV-værdien har kun relevans i forbindelse med af skrotning af elektronik, da stoffet er forbudt anvendt i Europa.

2-Butenal

Fortsat behandling på næste møde

2 (6) H

?

H

Der var en lang diskussion; stoffet er stærkt reaktivt. Er stoffet carcinogent (IARC gruppe 3)? Stoffet er stærkt irriterende, så det er muligt, at irritation hindrer koncentrationen i at blive høj nok til at forårsage cancer, men der er en mistanke om en carcinogen effekt. 

Kobber og uorganiske forbindelser

Fortsat behandling på næste møde

Kobberpul-ver/støv: 1 mg Cu/m3.

 

Kobberrøg: 0,1 mg Cu/m3.

 

0,05 mg/m3?

0,5 mg/m3 STEL?

Hos mennesker er metalrøgsfeber formentlig en kritisk effekt; dette kan næppe generaliseres, da metalrøgsfeber tilskrives (nano) kobberoxid (professor Lison, Belgien). Udsættelse for 0,12 mg/m3 i løbet af flere uger medførte ubehag, følelse af kulde og varme, samt tæthed i næsen. Kobbersulfat som 0,56 mg Cu/m3 i 3 timer/dag i 5 dage nedsatte immunforsvaret hos mus; en makrofag-effekt. Der udestår en diskussion af betydningen af partikelstørrelse.    

Isoamyl-alkohol

Fortsat behandling på næste møde

100 (360) alle pentanoliso-merer

20/50 (73/183)?

100 (367) STEL?

Den kritiske effekt er sensorisk irritation (Nelson et al. 1943), som var let ved 100 ppm. CNS-depression ses, og reproduktive toksicitet ses ved højere koncentrationer. Stort set nega­tive genotoksiske tests og ikke noget, der peger på en carcinogen effekt.

2-Phenylpro-pan (cumen)

Præliminær diskussion. Fortsat behandling på næste møde

20 (100) H

?

IARC har netop klassificeret stoffet som et dyre-carcinogen (2B) på grundlag af langtids­studier med mus og rotter. Stoffet er et multi­organ-carcinogen (næse, nyrer og lunger); det er ikke mutagent. Der var tumorer selv ved den lavest studerede dosis, så det er ikke muligt at afgøre, om der foreligger en tærskel for carcinogeneffekt. IARC kunne ikke enes om en forklaring på cancereffektens mekanisme.

Diphenylæter

Præliminær diskussion. Fortsat behandling på næste møde

1 (7)

0,5 (4)?

2,5 (20) STEL?

Hovedproblemet er, at de fleste data er fra en blanding af diphenylæter og biphenyl. Senso­risk irritation er en af de kritiske effekter, 5 ppm (35 mg/m3) var ”well tolerated”, hvorimod 10 ppm (71 mg/m3) var uacceptabel på grund af lugt og irritation. Dyreforsøg indikerede en anden potentiel kritisk effekt. Eksponering af rotter med 10 mg/m3 (6 timer/dag i alt 65 gange) medførte forbigående rødt udflåd fra næsen; i dette tilfælde var udsættelsen for blandingsproduktet, hvor biphenyl kan have været årsagen. Stoffet er ikke genotoksisk.

Nitroethan

Præliminær diskussion. Fortsat behandling på næste møde

100 (310)

20 (62)

100 (312) STEL

Key-effekten er methæmoglobinæmi, som determinerer en 8-timers GV på 20 ppm. For at beskytte mod irritation sættes en STEL på 100 ppm. Jeg er rapporteur på stoffet, som kun krævede mindre editorielle ændringer.

Beryllium

Præliminær diskussion.

Afventer dokument fra ISPRA

 

 

?

Beryllium er et gruppe-1-carcinogen (IARC), som medfører øget lungemortalitet og øget lungecancer. Det er et åbent spørgsmål, skal beryllium og beryllium-forbindelser behandles som et ikke-tærskel eller et tærskel-carcinogen?

 

Der vil komme et basisdokument fra ISPRA til hjælp for SCOEL, hvilket vil tage noget tid.

 

 a) Hudoptagelse er indikeret med H og carcinogen effekt med K.

Andre meddelelser

  • SCOEL’s medlemmer skal for eftertiden meddele før møderne, om der er interesse¬kon¬flikter i forbindelse med de punkter, der behandles på det pågældende møde. Dette vil blive formaliseret i form af formelle skemaer.
  • SCOEL’s sekretariat arbejder på, at SCOEL’s medlemmer får det samme i time-dagpenge, som eksperter i andre dele af Kommissionen.


 20.06.2018
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her